hornictví a montanistika

Region, ačkoli se dnes může řadit k oblastem s chudou surovinovou základnou, oplývá bohatou montánní historií. V tomto směru je dobré zmínit činnost hornicko-historických spolků v Plané a ve Stříbře. Oba spolky provozují vlastní muzejní expozice, kde interpretují důstojnou a přitažlivou formou montánní historii, geologii ložisek, hornictví, mineralogii aj. Jejich činnost rozhodně nespočívá v údržbě stávajících expozic. Je výrazně nadregionální a velkou měrou rozvíjí cíle geoparku. Zdůraznit lze čilou spolupráci s ostatními hornickými spolky, ať již v tuzemsku, či v zahraničí. Město Stříbro má reálné předpoklady vytvořit zde jeden z nejatraktivnějších hornických skanzenů Evropy. S výjimkou uvedených subjektů, je montánní historie regionu veřejnosti prakticky neznámá. Pokud je vůbec komplexní formou zpracována, pak zůstává součástí separátních vědeckých studií, které byly navíc v minulosti často tendenčně zaměřeny. Z historických důlních revírů, které často v terénu dokreslují hmatatelné pozůstatky montánní činnosti, je vhodné zmínit Klášterní les se zlatonosným reliktem permokarbonu u Křivců, revír Stříbro, Michalovy Hory, Broumovsko-Tři Sekery, železnorudná lože na stříbrsko-plaském pruhu paleovulkanitů a nakonec i v nedávné historii těžená ložiska uranu.