krajina a příroda

Krajina v regionu navrhovaného geoparku je rozličná – zatímco podél celé západní hranice se vine pohoří Českého lesa s nadmořskou výškou 650 – 800 m.n.m., jihovýchodní část území tvoří velmi málo členitá Stříbrská pahorkatina. Oproti tomu severozápadní část tvoří členitá krajina a hluboce zaříznutá údolí levostranných přítoků Mže, střídající se se sopečnými vrchy.

Po mnoho desetiletí uzavřené hraniční pásmo horského hřbetu se zachovalými cennými přírodními stanovišti v celkové rozloze 473 km2 bylo v roce 2005 vyhlášeno jako Chráněná krajinná oblast Český les. Geomorfologicky je oblast tvořena částí pohraničního pohoří Český les. Hlavní hřeben s nejvyššími vrcholy Čerchov (1042 m n.m.), Dlouhá skála (969 m n.m.) a Havran (894 m n.m.) probíhá severojižním směrem a dosahuje průměrné nadmořské výšky 700-800 m. Vrcholovými partiemi Českého lesa probíhá hlavní evropské labskodunajské rozvodí. Na špatně přístupných svazích zůstaly zachovány porosty původních acidofilních, méně často květnatých bučin. Tyto lesní porosty jsou ve sníženinách vystřídány údolními nivami s rozsáhlými slatiništi v okolí drobných vodních toků. Četné potoky jsou oživeny vzácnými druhy živočichů, jako je vydra říční, mihule potoční a opětovně se rozšiřující bobr evropský. Druhově bohatá je lesní avifauna s jeřábkem lesním, datlíkem tříprstým a lejskem malým. V severní části jsou jedinečným biotopem rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky.

CHKO Slavkovský les byla vyhlášena v roce 1974, a to především k ochraně vývěrů minerálních vod. Kromě minerálních pramenů však ve Slavkovském lese najdeme pestrou paletu dalších výjimečných přírodních fenoménů: rozsáhlá lesní rašeliniště, mokřadní a slatinné louky nebo největší hadcové území v ČR s rostlinami, které nerostou nikde jinde na světě.