síť národních geoparků

V současné době vzniká síť národních geoparků ČR, do které se může přihlásit jakékoliv zajímavé území určitým způsobem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si budou moci jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou.

Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR zřízená jako poradní orgán ministra životního prostředí. Rada pomáhá realizovat zásady koncepce geoparků, napomáhá v jejich činnostech a také rozhoduje o zařazení kandidátského území do sítě národních geoparků.

Národním geoparkem se může stát území , které reprezentuje geologické dědictví České republiky a disponuje strategií udržitelného rozvoje. Geopark má jasně definované hranice a zahrnuje dostatečně velkou a osídlenou oblast, která umožňuje prosazovat udržitelný rozvoj a naplňovat myšlenky geoparků. Národní geopark zahrnuje geotopy, které jsou výjimečné z hlediska vědeckého zkoumání, estetické hodnoty, osvětového využití a reprezentují geologické dědictví státu. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny systémem značených, veřejně přístupných stezek a udržovány. Většina lokalit prezentovaných v rámci národního geoparku je součástí geologického dědictví, které doplňují ekologické, archeologické, montanistické, historické, etnografické a kulturní památky.

První dva české národní geoparky byly vyhlášeny 4. června 2010 a to Národní geopark GeoLoci a Národní geopark Český ráj, který už však dříve získal certifikaci Evropský geopark a Globální geopark UNESCO. Dne 24. dubna 2012 byl vyhlášen Národní geopark GeoLoci a Národní geopark Železné hory. Na seznamu kandidátů je zatím Geopark Kraj blanických rytířů a Geopark Vysočina. O certifikaci projevilo zájem také několik dalších regionů.

Více na: www.geology.cz/narodnigeoparky