geotopy a lokality

Národní geopark GeoLoci si jako oblast svého zájmu vytičil téměř 100 lokalit se zajímavým geologickým dědictvím, které si v budoucnu zaslouží naši pozornost, či ochranu.

Při pohledu na mapu geologických lokalit je patrná jednoznačná kumulace zajímavostí v severovýchodní části území. Rovněž lze spatřit zvýšenou četnost zajímavostí v údolích významnějších vodotečí – řeky Mže, Kosího potoka a Hadovky. Z vypracované mapy zřetelně vyplývají dílčí regiony se zvýšenou četností geologických zajímavostí, čehož lze v budoucnu využít k určitému usměrnění turistického ruchu, či přípravě exkurzních tras.

Nelze upřít, že téměř 60 % navržených objektů je, krom jiných témat, zaměřeno na montánní historii a konkrétní relikty těžby surovin v terénu. Z dalších témat na území vynikají lokality spojené s terciérními neovulkanity. Výlevy Vlčí hory a Hůrky u Pavlovic dokládají nejjižnější projevy vulkanismu na území Českého masivu. Velké procento lokalit je tématicky velmi úzce spjato s historií železářství v západočeském regionu a s těžbou četných limonitových loží, převážně ve zvětralinách krystalinických hornin. Ze sousedního geoparku Egeria sem víceméně doznívá téma balneologie a minerálních pramenů.