Národní geopark GeoLoci

Cílem Národního geoparku GeoLoci je představit široké veřejnosti kouzlo místní krajiny, spoluvytvářené geomorfologickými procesy a následným působením člověka, zachyceném v pozůstatcích po hornické a důlní činnosti, ve využití místních hornin ve stavitelství a v umění nebo ve stopách dějinných událostí. Záměrem je tento potenciál území nejen poznat a chránit, ale také vhodnou formou jej využít pro podporu místní ekonomiky zejména v podobě rozvoje šetrného cestovního ruchu a tím pádem zvýšení ekonomické nezávislosti regionu a tedy i udržitelnosti života v něm.

Ačkoliv je geopark v podstatě oblast s vybranou sítí geologicky zajímavých lokalit, nemusí být zaměřen pouze na geologii. Geopark je symbolem propojení místních subjektů, jejichž společným zájmem je pečovat o zajímavé lokality v regionu, přičemž důvody mohou jít napříč uměle vymezenými obory lidské činnosti. Prvořadým a stále aktuálním úkolem geoparku by měla být, dle možností, ochrana geologického dědictví. S tím ovšem úzce souvisí také usilovná osvětová činnost. Činnost geoparků má přispívat ke zvelebování přírodního prostředí a k udržitelnému rozvoji území, veřejnost je zde srozumitelnou formou seznamována s výsledky vědeckého výzkumu. Motivací k jejich návštěvě má být poznávání, nikoliv pouze rekreace. Program pro návštěvníky je veden zásadami ekoturistiky a poznávací turistiky.

Region Tachovska vedle geologických zajímavostí v terénu oplývá bohatou montánní historií. Této problematice se věnují hornicko-historické spolky v Plané a ve Stříbře, které svými aktivitami a seriózní publikační činností fakticky naplňují cíle geoparku.

Jako jednu z dalších předností lze zmínit připravenost řídícího subjektu, obecně prospěšné společnosti GeoLoci a jeho vztah k veřejnosti, resp. obecním samosprávám. Po desetiletí příprav se ve vedení GeoLoci ustálil pracovní tým, který měl možnost si v praxi vyzkoušet, co vše projekt geoparku obnáší a kam jej směřovat. Hlavním pilířem činnosti je velmi dobrá spolupráce několika „vůdčích“ subjektů, které svojí činností přispívají k rozvoji myšlenky vzniku národního geoparku.

Nominační dokumentace Národního geoparku GeoLoci k prohlédnutí zde.