vize a strategie

Cílem Národního geoparku GeoLoci je představit široké veřejnosti kouzlo místní krajiny, spoluvytvářené geomorfologickými procesy a následným působením člověka, zachyceném v pozůstatcích po hornické a důlní činnosti, ve využití místních hornin ve stavitelství a v umění nebo ve stopách dějinných událostí. Záměrem je tento potenciál území nejen poznat a chránit, ale také vhodnou formou jej využít pro podporu místní ekonomiky zejména v podobě rozvoje šetrného cestovního ruchu a tím pádem zvýšení ekonomické nezávislosti regionu a tedy i udržitelnosti života v něm.

Strategie udržitelného rozvoje Národního geoparku GeoLoci je členěna na několik prioritních oblastí, které na sebe vzájemně navazují a jsou vystaveny do pomyslné pyramidy. Základem takové strategie je fungující partnerství místních subjektů, které propojuje aktivity širokého spektra lokálních aktérů od provozovatelů jednotlivých atraktivit, přes vědecko-výzkumná pracoviště až po poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Dalším nezbytným předpokladem je poznání hodnot území a to nejen geologických, ale i obecně přírodních a kulturních, jejich ochrana a následná interpretace, zahrnující i osvětu, díky které by se mělo předejít nežádoucí devastaci těchto kvalit regionu. Atraktivní interpretace a fungující návštěvnická infrastruktura jsou vhodnými předpoklady rozvoje šetrného cestovního ruchu, především geoturismu. Vrcholem takto vystavené pyramidy, tedy vyváženého úsilí ve všech zmiňovaných úrovní, je udržitelně fungující Národní geopark GeoLoci.